ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy ramowej pożyczek

29 sierpnia, 2022 0 przez admin

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Zawarcie umowy ramowej pożyczek
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Spółki All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 sierpnia 2022 roku, z Panem Łukaszem Nowakiem („Pożyczkodawca”), będącym akcjonariuszem Spółki, umowy ramowej pożyczki („Umowa”), na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązał się do udzielania Spółce niezabezpieczonych pożyczek, do maksymalnej łącznej kwoty w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) („Maksymalna Kwota Pożyczek”).

Umowa posiada charakter umowy ramowej – w jej wykonaniu strony będą każdorazowo dokonywały odrębnych czynności na zasadach określonych w Umowie celem udzielenia każdej z pożyczek.

Zgodnie z umową, poszczególne pożyczki udzielone i wypłacone będą w kwocie wynikającej z wezwania zgłoszonego przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że kwota pojedynczej pożyczki nie będzie w żadnym wypadku większa niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) oraz razem z kwotami pożyczek, stanowiącymi inne pożyczki udzielone w wykonaniu Umowy w danym kwartale, w którym składane jest wezwania do wypłaty pożyczki, nie będą przekraczać łącznie kwoty 2.500.000,00 zł. (słownie: dwa i pół miliona złotych).

Zgodnie z Umową, udzielenie pożyczki może nastąpić w okresie do dnia 25 sierpnia 2025 r, a Maksymalna Kwota Pożyczek jest nieodnawialna, tj. jakakolwiek spłata pożyczki lub jej części nie powoduje odpowiedniego zwiększenia (przywrócenia) części niewykorzystanej Maksymalnej Kwoty Pożyczek o kwotę takiej spłaty.

Zgodnie z Umową, pożyczki mogą zostać przeznaczone na bieżące potrzeby Spółki, obejmujące rozwój działalności Spółki i związane z tym wydatki kapitałowe oraz operacyjne. Przeznaczenie pożyczki na inne cele wymaga zgody Pożyczkodawcy.

Termin zwrotu każdej z poszczególnych pożyczek przypadać będzie w dniu 25 sierpnia 2025 r., przy czym Spółka uprawniona jest do spłaty poszczególnych pożyczek w całości lub w części przed tym dniem.

Każda Pożyczka będzie oprocentowana według rocznej, stałej stopy procentowej wynoszącej 7,5% (słownie: siedem i pół procenta).

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość Maksymalnej Kwoty Pożyczek, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na sytuację finansową Spółki.Source link