ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta

2 września, 2022 0 przez admin

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 września 2022 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Investcamp Sp. z o.o., od Sebastiana Pielacha oraz łącznie od Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach działających w porozumieniu (w załączeniu), związane z nabyciem przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. jako uczestnika porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa”) 1 222 143 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści trzy) akcji spółki Arteria S.A. stanowiących 28,62% (słownie: dwadzieścia osiem procent 62/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 28,62% (słownie: dwadzieścia osiem procent 62/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych w dniu 30 sierpnia 2022 roku („Transakcja”) w następstwie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego 26 lipca 2022 roku („Wezwanie”) przez Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy („Uczestnicy Porozumienia”).

Przed dokonaniem Transakcji, spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała 1 260 365 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć procent i 52/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć procent i 52/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu Transakcji, spółka Investcamp Sp. z o.o. posiada 2 482 508 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem) akcji Spółki, stanowiących 58,14% (słownie: pięćdziesiąt osiem procent 14/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 58,14% (słownie: pięćdziesiąt osiem procent 14/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, Investcamp Sp. z o.o., oraz Uczestnicy Porozumienia poinformowali Spółkę, o tym, że w wyniku Transakcji z dnia 29 czerwca 2022 r. Uczestnicy Porozumienia są obecnie właścicielami łącznie 3 767 496 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 88,24% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent 24/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 88,24% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent 24/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka informowała o zawarciu porozumienia przez Uczestników Porozumienia w raporcie bieżącym nr 2/2021.

W załączeniu pełna treść otrzymanych zawiadomień.Source link