ASTRO: Uchwała o podniesieniu kapitału przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

31 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-31 23:33

publikacja
2022-08-31 23:33

W nawiązaniu do komunikatu EBI nr 13/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji akcji serii F w liczbie nie więcej niż 3.000.000 akcji każda o wartości nominalnej 0,05 zł po cenie emisyjnej 1 zł. W wyniku emisji akcji serii F Spółka pozyska nie więcej niż 3.000.000 zł. W wyniku podjęcia tej uchwały zmianie ulegnie treść §7 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.005.529,60 zł (dwa miliony pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
4) 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
5) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.

Emitent opublikuje nową jednolitą treść statutu po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F przez właściwy sąd rejestrowy.

Ponadto w związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Emitent informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w osobnym raporcie do publicznej wiadomości w odpowiednim terminie informacji o podjęciu w dniu 28 czerwca 2022 roku przez Walne Zgromadzenie uchwały o planowej zmianie statutu Spółki w wyniku emisji akcji serii F.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) oraz §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)

TematySource link