EuroRating obniżył ocenę kredytową CD Projektu

EuroRating obniżył ocenę kredytową CD Projektu

23 września, 2022 0 przez admin

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła
rating kredytowy spółki CD Projekt S.A. z poziomu 'BBB’ do 'BBB-’ oraz zmieniła perspektywę ratingu
z negatywnej na stabilną – informuje komunikat agencji. 

Obniżenie ratingu kredytowego CD Projekt związane jest głównie z
postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży oraz towarzyszącym temu szybkim
obniżaniem się generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
co przy stale stosunkowo wysokich wydatkach inwestycyjnych przekładało się w
ostatnim czasie na spadek wolnych przepływów pieniężnych do poziomów oscylujących
wokół zera – czytamy w komunikacie.

EuroRating podkreśla, że CD Projekt poza kontynuacją sprzedaży „Cyberpunka
2077” (który premierę miał już prawie dwa lata temu i jest obecnie
sprzedawany na dużej przecenie), wersji „Wiedźmina 3” (gra z 2015
roku) na konsole najnowszej generacji oraz dodatku do „Cyberpunka” (w
2023 roku), nie będzie miał przez długi czas żadnych nowych istotnych źródeł
przychodu – wyjaśnia przyczyny oceny instytucja.

Agencja zwraca uwagę na fakt, że w odróżnieniu od największych
światowych producentów gier, którzy wydają po kilka nowych gier AAA rocznie, CD
Projekt bazuje na pojedynczych dużych projektach. Kolejna duża gra w uniwersum
„Wiedźmina”, która w istotny sposób mogłaby wpłynąć na wzrost przychodów CD
Projekt, jest obecnie w początkowej fazie produkcji, a jej wpływ na przychody i
wyniki finansowe spółki będzie widoczny dopiero za co najmniej 2-3 lata.

Oznacza
to, że oprócz ponoszonych obecnie kosztów tworzenia dodatku do
„Cyberpunka”, przez dłuższy czas spółka będzie musiała ponosić także znaczące
nakłady inwestycyjne na rozwój nowej gry przy malejących przychodach.
EuroRating spodziewa się więc, że CD Projekt będzie generował przez dłuższy
czas ujemne wolne przepływy pieniężne. Wraz z wypłaconą w lipcu br. dywidendą
za 2021 r. w kwocie 100 mln zł będzie to pomniejszało (obecnie wciąż bardzo
wysoki) stan gotówki w spółce – motywuje decyzję agencja.

Ponieważ zarząd CD Projekt zapowiedział ostatnio zwiększenie
aktywności spółki w obszarze fuzji i przejęć, EuroRating bierze również pod
uwagę możliwość dokonywania przez spółkę dodatkowych znaczących wydatków na ten
cel.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków
agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12
miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie – przewiduje agencja.

Podatność nowego ratingu na zmiany

Pozytywny
wpływ na ocenę ratingową CD Projekt w horyzoncie
średnioterminowym mogłoby mieć: wzrost sprzedaży gry „Cyberpunk 2077” w kolejnych
kwartałach; wysokie przychody z nowej wersji „Wiedźmina
3” oraz z dodatku do „Cyberpunka”; utrzymywanie
w najbliższych latach stale bardzo bezpiecznej struktury finansowania (w tym
braku zadłużenia finansowego) i wysokiej płynności finansowej; generowanie lepszych
od obecnie spodziewanych wolnych przepływów pieniężnych; umiarkowane wypłaty
dywidend dla akcjonariuszy (lub ich brak w kolejnych latach); a także
zwiększenie dywersyfikacji produktowej – informuje EuroRating.

Do
potencjalnych czynników, które wpływałyby negatywnie na obecny poziom oceny
wiarygodności kredytowej spółki EuroRating zalicza: szybszy niż obecnie
spodziewany spadek generowanych przez spółkę przychodów i przepływów
pieniężnych; ewentualne generowanie wysokich ujemnych wyników finansowych; ponoszenie
nadmiernie wysokich nakładów inwestycyjnych (w tym na przejęcia) i/lub
ewentualne wypłaty wysokich dywidend; znaczne pogorszenie struktury
finansowania oraz sytuacji płynnościowej spółki; a także ewentualny brak
kolejnych perspektywicznych projektów i brak dywersyfikacji produktowej.

Czym jest EuroRating?

EuroRating
prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład
indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w
skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej
inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie
dostępnych.

Agencja
EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako
agencja ratingowa uprawniona do wystawiania publicznych ratingów kredytowych na
terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega
bezpośredniemu nadzorowi ESMA.

MKu/EuroRatingSource link