MOSTALPLC: wyniki finansowe – Bankier.pl

13 września, 2022 0 przez admin

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł półrocze / 2022 półrocze / 2021 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 831 10 453 II. Korekty razem -12 170 3 057 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja 1 556 1 233 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 251 58 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -180 15 4. Zmiana stanu rezerw -1 594 -2 564 5. Zmiana stanu zapasów 23 694 -391 6. Zmiana stanu należności 13 412 -62 579 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 725 56 534 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 584 10 751 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) – metoda pośrednia -9 339 13 510 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 180 18 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 180 18 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 482 540 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 482 540 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 302 -522 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe I. Wydatki 1 106 2 901 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 986 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 855 857 3. Odsetki 251 58 Inne wydatki finansowe II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 106 -2 901 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 746 10 087 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 746 10 087 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 32 188 9 085 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 442 19 172 – o ograniczonej możliwości dysponowania 139 181 Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję „Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności” wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościSource link