NETWISE S.A.: Skup akcji własnych Netwise S.A.

4 września, 2022 0 przez admin

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skup akcji własnych Netwise S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, „Spółka”, informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem Skupu Akcji Własnych Netwise S.A., opublikowanym raportem bieżącym ESPI 3/2022 z 16 sierpnia 2022 r. w wykonaniu uchwały numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Liczba i cena zakupionych akcji na rynku NewConnect, w okresie od 29 sierpnia do dnia 2 września 2022 r., przedstawia się następująco:

29.08.2022 – zakup 79 akcji spółki po cenie 33,00 PLN
29.08.2022 – zakup 14 akcji spółki po cenie 33,60 PLN
29.08.2022 – zakup 20 akcji spółki po cenie 33,60 PLN

30.08.2022 – zakup 50 akcji spółki po cenie 33,00 PLN
30.08.2022 – zakup 65 akcji spółki po cenie 33,60 PLN

01.09.2022 – zakup 27 akcji spółki po cenie 33,00 PLN
01.09.2022 – zakup 86 akcji spółki po cenie 33,00 PLN

02.09.2022 – zakup 3 akcji spółki po cenie 31,00 PLN

Nabyte akcje w okresie od 29 sierpnia do 2 września 2022 stanowią 0,034% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,034% w ogólnej liczbie głosów na WZA Netwise S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili posiada 1188 (tysiąc sto osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,12% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,12% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki, średnia cena zakupu wyniosła 33,18 złotych.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 101.813 akcji, słownie: stu jeden tysięcy ośmiuset trzynastu sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10 181,30 zł w terminie 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. od 18 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania.Source link