NEUCA: wyniki finansowe – Bankier.pl

30 sierpnia, 2022 0 przez admin

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody ze sprzedaży 5 471 494 4 630 516 1 178 516 1 018 322 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156 785 101 247 33 770 22 266 III. Zysk (strata) brutto 141 549 111 256 30 489 24 467 IV. Zysk (strata) netto 102 732 86 127 22 128 18 941 V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 96 978 85 821 20 888 18 873 VI. Średnioważona liczba akcji 4 392 454 4 400 158 4 392 454 4 400 158 VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 22,08 19,5 4,76 4,29 VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 608 129 857 27 486 28 558 IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -88 073 -41 894 -18 970 -9 213 X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 151 -74 155 -6 494 -16 308 XI. Przepływy pieniężne netto, razem 9 384 13 808 2 022 3 037 XII. Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 XIII. Aktywa razem 4 297 418 3 618 858 918 134 800 491 XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 419 254 2 805 377 730 517 620 549 XV. Zobowiązania długoterminowe 341 537 340 879 72 969 75 402 XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 077 717 2 464 498 657 548 545 147 XVII. Kapitał własny 878 164 813 481 187 618 179 942 XVIII. Kapitał zakładowy 4 405 4 419 941 977 XIX. Stan na 31.12.21 Stan na 31.12.21 XX. Aktywa razem 4 122 000 896 204 XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 237 484 703 893 XXII. Zobowiązania długoterminowe 389 929 84 778 XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 847 555 619 115 XXIV. Kapitał własny 884 516 192 311 XXV. Kapitał zakładowy 4 432 964 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego XXVI. Przychody ze sprzedaży 5 160 844 4 439 571 1 111 604 976 331 XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 112 34 736 13 594 7 639 XXVIII. Zysk (strata) brutto 99 653 35 668 21 464 7 844 XXIX. Zysk (strata) netto 81 739 27 523 17 606 6 053 XXX. Średnioważona liczba akcji 4 392 454 4 400 158 4 392 454 4 400 158 XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,61 6,26 4,01 1,38 XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 122 338 77 684 26 351 17 084 XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 267 -43 857 -12 119 -9 645 XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -68 894 -34 243 -14 839 -7 531 XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem -2 823 -416 -607 -92 XXXVI. Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 XXXVII. Aktywa razem 3 985 262 3 476 503 851 443 769 002 XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 806 693 3 375 178 813 292 746 589 XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 233 702 235 375 49 930 52 065 XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3 572 991 3 139 803 763 362 694 524 XLI. Kapitał własny 178 569 101 325 38 151 22 413 XLII. Kapitał zakładowy 4 405 4 419 941 977 XLIII. Stan na 31.12.21 Stan na 31.12.21 XLIV. Aktywa razem 3 791 295 824 302 XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 584 761 779 397 XLVI. Zobowiązania długoterminowe 236 733 51 470 XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 348 028 727 927 XLVIII. Kapitał własny 206 534 44 905 XLIX. Kapitał zakładowy 4 432 964 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.Source link