QUBICGAMES S.A.: Nabycie akcji własnych

28 sierpnia, 2022 0 przez admin

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej „DM BDM”) informację o nabyciu przez DM BDM, w wykonaniu umowy współpracy w zakresie nabywania akcji własnych Emitenta z dnia 17 sierpnia 2021 roku, akcji własnych Emitenta.

DM BDM, działając na zlecenie Emitenta, nabył:

– W dniu 22 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.560 akcji własnych (kod ISIN: PLQBCGM00018) o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje stanowią 0,036% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,034% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,23 zł.

– W dniu 23 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.294 akcji własnych (kod ISIN: PLQBCGM00018) o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje stanowią 0,044% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,041% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,08 zł.

– W dniu 24 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.752 akcji własnych (kod ISIN: PLQBCGM00018) o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje stanowią 0,028% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,026% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 1,98 zł.

– W dniu 25 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.198 akcji własnych (kod ISIN: PLQBCGM00018) o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje stanowią 0,022% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,021% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 1,98 zł.

– W dniu 26 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.642 akcji własnych (kod ISIN: PLQBCGM00018) o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje stanowią 0,017% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,015% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 1,90 zł.

W dniach 22-26 sierpnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 14.446 akcji własnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada łącznie 23.065 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 0,235% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,218% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Skupu akcji własnych jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Emitent w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą ZWZ uprawniony jest do nabycia do 1.000.000 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 8,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.
Akcje własne Emitenta nabywane są celem umorzenia.Source link