RAINBOW TOURS S.A.: Propozycja wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”

14 września, 2022 0 przez admin

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Propozycja wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), iż mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki oraz interes Akcjonariuszy Spółki w dniu dzisiejszym (tj. w dniu 14.09.2022 r.) podjął decyzję o rekomendowaniu i wnioskowaniu do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie decyzji o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy Spółki dywidendy ze środków pozostawionych w Spółce w okresach ubiegłych jako „zyski zatrzymane” (stanowiących m.in. kategorię „kapitału zapasowego” utworzonego z zysków z lat ubiegłych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki zgodnie z właściwymi postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych), a to w szczególności mając na celu zapewnienie Akcjonariuszom udziału w zyskach wypracowywanych przez Spółkę w okresach sprzyjającej koniunktury, w szczególności wygenerowanych i osiągniętych w okresie roku obrotowego 2019 (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), a le także w okresie roku obrotowego 2021, dotkniętego jeszcze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale z wskazującego na poprawę warunków prowadzenia działalności touroperatorskiej w odniesieniu do „pandemicznego” roku 2020, co skutkowało osiągnieciem zysku netto, który jednakże ze względów ostrożnościowych (przed potwierdzeniem realizacji oczekiwanych poziomów sprzedaży) pierwotnie został pozostawiony w Spółce jako „zyski zatrzymane”.
Zarząd Spółki wnioskuje, aby kwota dywidendy przeznaczonej na wypłatę na rzecz Akcjonariuszy została ustalona w łącznej wysokości 21.828.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), tj. w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, na którą składają się:
(-) kwota w wysokości 14.552.000,00 zł (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, jako część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 (zysk netto w łącznej wysokości 26.117.645,17 zł), pozostawionego w Spółce jako „zyski zatrzymane” oraz
(-) kwota w wysokości 7.276.000,00 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, jako część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 (zysk netto w łącznej wysokości 19.092.313,67 zł), pozostawionego w Spółce jako „zyski zatrzymane”.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji.
Proponowanym przez Zarząd dniem, według którego ustalać się będzie listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dniem dywidendy, tj. dniem ustalenia praw do dywidendy) jest dzień 21 października 2022 roku, natomiast proponowanym przez Zarząd dniem wypłaty dywidendy jest dzień 31 października 2022 roku.
Po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą opinii w odniesieniu do przedmiotowego wniosku Zarządu, Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewidywał będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Rainbow Tours S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021.
Podjęcie przez Zarząd Spółki przedmiotowej decyzji wpisuje się w zakładany w kolejnych okresach, po okresie czasowego zawieszenia z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19, scenariusz dążenia do każdorocznej wypłaty dywidendy w przypadku osiągania przez Spółkę dodatnich wyników netto w przyszłości.

Emitent uznał, że informacja o decyzji Zarządu w sprawie rekomendacji i wnioskowania do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie decyzji o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy Spółki dywidendy ze środków pozostawionych w Spółce w okresach ubiegłych jako „zyski zatrzymane” może mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta, a także potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MARSource link