STARHEDGE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E (Korekta)

9 września, 2022 0 przez admin

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E (Korekta)
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 8 września 2022 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano wysokość do jakiej kapitał został podwyższony, było :
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 21 120 000,00 zł do kwoty 21 120 000,00 zł, tj. o kwotę 5.234.750,00 zł (słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych)…
powinno być:
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 21 120 000,00 zł do kwoty 26 145 360,00 zł, tj. o kwotę 5.234.750,00 zł (słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych)…
Pozostałe informacje nie uległy zmianie.
Poniżej pełna treść raportu po korekcie:

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 7 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 21 120 000,00 zł do kwoty 26 145 360,00 zł, tj. o kwotę 5.234.750,00 zł (słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 20.939.000 (słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 145 360,00 PLN i dzieli się na:

– 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
– 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
– 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
– 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 20.939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
dających prawo do 108.939.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685)Source link